Förskoleklass - anmälan

LÄS MER

Från och med det året som barnen fyller sex år har de rätt att gå i förskoleklass. Förskoleklassen är frivillig men i regel är samtliga barn i Vadstena inskrivna.

Förskoleklassen är förlagd till Sankt Persskolan och vi bedriver pedagogisk verksamhet där leken har stor betydelse. Barnens lust att börja läsa, skriva och räkna stimuleras och utbildningen utgår ifrån en helhetssyn på eleven och dennes behov. I förskoleklasser arbetar vi mycket med att främja den sociala gemenskapen.

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Verksamheten är förlagd till förmiddagstid och kompletteras ofta med fritids på morgon och eftermiddag. Fritids kan vara förlag till skolan eller till något av de fristående fritidshemmen. Vadstena kommun erbjuder även elever i förskoleklass skolskjuts.

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143-150 04

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se