Catering m.m. till slutet sällskap - anmälan

LÄS MER

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning.

Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning. Ansökan om serveringstillstånd utreds av vår alkoholhandläggare och beslut om tillstånd fattas av socialnämnden. Beslut om tillfälliga serveringstillstånd fattas av alkoholhandläggaren.

Ansökan

Handläggning av din ansökan påbörjas först när alla handlingar inkommit och att du har betalt prövningsavgiften. Kvitto på betalning ska bifogas ansökan.

Handläggningstiden för:

  • tillfälliga tillstånd till allmänheten är sex veckor
  • tillstånd för servering för slutet sällskap är tre veckor
  • permanenta tillstånd är tre månader.

Prövningsavgifter

Sökanden betalar en prövningsavgift till Bg 5720-2277. Inbetalningen ska märkas med namn på den sökande: "Prövningsavgift från Namn".

  • Nyansökan 8 000 kr
  • Utvidgat tillstånd 5 000 kr
  • Utökade serveringstider 2 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd/allmänheten 3 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd/slutna sällskap 1 000 kr
  • Tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd 1 000 kr

Offentlighet och sekretess

Ansökan om serveringstillstånd och beslutet är offentliga handlingar. Även registret över restauranger med serveringstillstånd är offentligt. Övriga handlingar och uppgifter (finansiering, brottsregistret mm) omfattas av sekretess jml 9 kap 24 § sekretesslagen.

Kontakt

Välkommen att kontakta alkoholsamverkan i Motala om du har frågor. Rolf Frödin 0141-22 34 45, Mirko Tolic 0141-22 24 40 eller Hans Liljedahl 0141-22 53 45.

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Lars Östbom
lars.ostbom@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se