Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov

LÄS MER

Bygglov krävs för det mesta för att bygga nytt, bygga till, bygga om eller använda byggnad eller lokal till annat än den tidigare använts till.

Bygglov krävs för:

  • Nybyggnad
  • Ombyggnad
  • Tillbyggnad
  • Fasadändring: en sådan åtgärd som ändrar byggnadens utseende, tex byte av fönster eller fasadfärg
  • Väsentlig ändring av en byggnads användning, tex från bostad till kontor
  • Anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, exempelvis upplag, plank eller murar.

Det är viktigt att du inte väntar för länge med att lämna in din lovansökan. Det kan ibland ta ganska lång tid att få sitt lov. Du får ett beslut om lov inom tio veckor efter att du har lämnat in en fullständig ansökan till bygglovenheten. Din ansökan är komplett när bygglovenheten har fått alla handlingar för att kunna pröva ditt ärende.

Mer information om bygglovprocessen

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten