Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Vid byggande nära vattendrag, insjöar och hav måste du ta hänsyn till strandskyddet. Strandskyddet har inrättats till gagn för såväl människor som växt- och djurliv. Strandskyddet gäller i hela landet.

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § i miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. I Vadstena kommun är strandskyddet utökat till 150 meter vid Vättern. Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. Kommunerna har huvudansvaret för dispensprövning samt för att upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen granskar alla kommunens beslut som rör strandskyddet. Länsstyrelsen har tagit fram en checklista på vad som bör ingå i kommunens beslut om prövning av strandskyddsdispens. Här kan du läsa vad som bör ingå i beslutet.

Inte tillåtet

Det är inte tillåtet att göra något som strider mot strandskyddets syften. Du får bland annat inte uppföra nya byggnader eller anläggningar i områden där strandskydd gäller. Du får heller inte utföra åtgärder som inskränker allemansrätten och leder till privatisering av platsen eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Du kan i vissa fall få dispens från strandskyddet

För att få dispens måste ett så kallat särskilt skäl finnas. Samtidigt ska strandskyddets syften om allmänhetens tillgänglighet samt skyddandet av växt- och djurliv uppfyllas. De särskilda skäl som godtas finns angivna i lagen. Du kan alltså inte själv välja vad du tycker borde räknas som ett särskilt skäl.

Klickar på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Frida Rosén
frida.rosen@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se