Ansökan om tillstånd att omhänderta slam från egen avloppsanläggning

LÄS MER

Enligt Vadstena kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering kan ansökan om befrielse från tömning av slutna tankar eller slamavskiljare lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden.

Tillstånd till att omhänderta slam från egen avloppsanordning kan medges under förutsättning att fastighetsinnehavare kan visa att slammet eller urinet kan omhändertas på fastigheten på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår samt att tillräckliga spridningsarealer finns. Ansökan ska göras i god tid.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Martina Ståhl
martina.stahl@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se