Anmälan om störning

LÄS MER

Samhällsbyggnadsnämnden handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter för människors hälsa eller miljön. För att nämnden ska kunna ställa krav på åtgärder måste den störning du upplever utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig . För att räknas som en olägenhet i miljöbalkens mening måste störningen därför ha en viss dignitet samt pågå eller vara återkommande i tid.

Om du upplever en störning är det lämpligt att du själv kontaktar den som berörs innan du gör en anmälan till oss. Den som orsakar störningen eller har möjlighet att vidta åtgärder får då en möjlighet att självmant åtgärda problemet.

Du har rätt att vara anonym. Tänk då på att du inte kan fylla i kontaktuppgifterna eller skriva under på denna blankett eller lämna uppgifter om dig själv till oss. Handlingar som kommer in till samhällsbyggnadsnämnden är offentliga vilket innebär att de kan lämnas ut till dem som begär det. Anonyma klagomål kan dock försvåra handläggningen.

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Miljöavdelningen
miljo@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se