Insatser enligt 9 § LSS - ansökan

LÄS MER

Rätt till stöd och service enligt LSS

För att ha rätt till stöd och service enligt LSS måste du ingå i någon av följande personkretsar för att ha rätt till någon insats:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Det räcker inte att omfattas av en personkrets för att få insatser enligt LSS. Du måste även ha ett behov av stöd och service som inte tillgodoses på annat sätt. Därför är det varje persons individuella behov som avgör om han eller hon har rätt till insats enligt LSS.

De insatser som du kan ha rätt till enligt LSS är:

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Om du har rätt till insatser enligt LSS och vill flytta till en annan kommun har du rätt att i förväg få besked om de insatser du söker av kommunen du flyttar till.

Individuell plan

I samband med att du får en insats från kommunen får du erbjudande om att upprätta en plan mellan dig och din kontaktperson. Planen talar om vilka insatser som du har och hur du vill att de ska vara.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@vadstena.se
0102347000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se