Extra skolår, ansökan från vårdnadshavare

LÄS MER

En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform, skollagen 7 kap 15 §.  Frågan om rätt att slutföra skolgången enligt 15 § prövas av hemkommunen, skollagen 7 kap. 16 §.

Frågor om e-tjänsten

Johan Wernström
johan.wernstrom@vadstena.se
010 234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se