Anmälan om sanering av förorenat område

LÄS MER

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att anmälan till samhällsbyggnadsnämnden har gjorts. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid (normalt sex veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas. Då tar vi ett förenklat beslut kring vad som ska göras.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Det kan till exempel gälla hur förorenade massor kommer att förvaras, transporteras och behandlas eller tas om hand och vilka skyddsåtgärder som planeras för att undvika spridning av farliga ämnen i samband med saneringen. 

Beskrivning av hur resultatet av saneringen kommer att kontrolleras och redovisas bör också ingå.

I vissa fall kan även en miljökonsekvensbeskrivning behövas. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar kan se olika ut. Svaret kan handla om att inget behöver åtgärdas, eller så kan du få råd. Du kan också få information om att skyddsåtgärder krävs eller att åtgärden förbjuds.

Frågor om e-tjänsten

Miljöavdelningen
miljo@vadstena.se
0102347000

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se